آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

تندیسی بسیار زیبا و هنرمندانه


 به افتخار همه آتش ستیزان ...
نگاره: ‏تندیسی بسیار زیبا و هنرمندانه ؛ به افتخار همه آتش نشانان ...‏