X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

اسکان موقت با توجه به کالبد شهری

با توجه به پیشرفت علمی شگرف، انسانها هنوز در مقابله با حوادث وسوانح بزرگ درمانده اند ، یکی از مباحث مهم در حوادث طبیعی اسکان موقت کسانی است که در

اثر بروز حوادث سرپناه خود را از دست داده اند ، در این فایلمکان یابی  اردوگاههابا توجه به کالبد  شهری مورد بررسی قرار گرفته است

دانلود فایل