آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

سیستمهای مدیریت ایمنی هوانوردی

متاسفانه هر از چند گاهی شاهد این موضوع هستیم که به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی هوانوردی وسقوط هواپیما

تعدادی از هموطنان عزیزمان کشته می شوند وخانواده های زیادی داغدار،چه بسا اگر بیشتر به اصول ایمنی هوانوردی توجه نماییم شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود، این فایل به این مهم می پردازد

دانلود فایل ایمنی هوانوردی