X
تبلیغات
زولا

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

مرده پرستان

هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی می میرند

ولی در عزایشان گوسفند ها سر می برند