آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

استفده از وسایل گرمایشی بدون دود کش ممنوع