آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

در زمان استفاده از بخاری لوله بایدداغ باشد