آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

آموزش اطفای حریق غلط(فیلم)

مدرسان اطفای حریق باید در زمان  آموزش مباحث آتش نشانی ، نکات ایمنی را رعایت نموده و مطالب را به صورت اصولی وصحیح به مخاطبان خود آموزش دهند در فیلم کوتاه ذیل متاسفانه هر دو مطلب یاد شده رعایت نشده و به یک فیلم طنز تبدیل شده است

دانلود کنید