آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

عزت و ذلت ...

به راستی ، چرا عده ای فکر می کنند که می توانند عزیزی را ذلیل کنند !!! ؟ و یا ، چرا عده ای تلاش می نمایند ، ذلیلی را عزت بخشند !!! ؟

زهی خیال باطل !!!

که عزت و ذلت افراد در ید قدرت کسی دیگر است !!!

به این روایت توجه کنید :

روزی فرشته ای از سوی درگاه حق ، بر گروهی نازل شد  که با توسل به هر حیلت و مکری  تلاش می نمودند ، مومنی را که در نزد خدای متعال ، از عزت و منزلتی برخوردار بود ، ذلیل کنند !!!  و به جای او ، سرتاپا گنهکاری که از فرط ذلت ، رانده آستان ایزدی بود را عزت بخشند !!!

حامل وحی الهی بانگ برآورد که : ای کوردلان فریبکار ، بیهوده تلاش می نمائید !!!

اگر خدا اراده کند کسی را عزت دهد ، هزاران برابر تعداد شما نمی توانند او را ذلیل کنند و نیز اگر اراده حق بر ذلت کسی باشد ، همان تعداد قدرت و یارای عزت بخشیدن به او را نخواهند داشت .  

پس ، به اراده حق تعالی گردن نهید که (( یدالله فوق ایدیهم ))

برگرفته از وبلاگ استاد چمنیان