X
تبلیغات
زولا

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

اسکان موقت با توجه به کالبد شهری

با توجه به پیشرفت علمی شگرف، انسانها هنوز در مقابله با حوادث وسوانح بزرگ درمانده اند ، یکی از مباحث مهم در حوادث طبیعی اسکان موقت کسانی است که در

اثر بروز حوادث سرپناه خود را از دست داده اند ، در این فایلمکان یابی  اردوگاههابا توجه به کالبد  شهری مورد بررسی قرار گرفته است

دانلود کنید