آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

واکنش افراد در موقعیت بحران


اثرات بحران بر افراد مختلف،متفاوت است ،بحرانها میتوانند بر جسم ،احساسات ،فکر ورفتار انسانها تاثیر

بگذارد

دانلود فایل ضمیمه